Activities News

Thông báo: Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin của Trung tâm DI & ADR Quốc gia đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-DHN ngày 27 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt N

xem tiếp >>