Activities News

Xuất bản Bản tin Cảnh giác Dược số 2/2017 - bản trực tuyến

Từ năm 2012 đến nay, để tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống Thông tin thuốc và Cảnh giác dược, Trung tâm DI &ADR Quốc gia thực hiện việc xuất bản Bản tin Cảnh giác dược.

xem tiếp >>