ANSM: Kết quả kiểm soát về các yếu tố VIII - Điểm tin trong cuộc họp tháng 09/2017 của CHMP ngày 25/10/2017

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

CHMP đã xác nhận các kết luận của PRAC trong đó không có bằng chứng rõ ràng và về sự khác biệt trong nguy cơ phát triển các chất ức chế giữa các yếu tố VIII tái tổ hợp và các dẫn xuất của huyết tương.

Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra bởi Hội đồng châu Âu.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Travaux-de-l-Agence-Europeenne-des-Medicaments-EMA-Comite-des-medicaments-a-usage-humain-CHMP/Avis-favorable-pour-l-octroi-d-une-AMM-pour-13-nouveaux-medicaments-retour-sur-la-reunion-de-septembre-2017-du-CHMP-Point-d-Information

Điểm tin: Dương Khánh Linh